Vážení žadatelé,

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., IČO 27016595 podává v rámci 14. kola příjmu žádostí SZIF podle nových pravidel a s novými formuláři  svou  VIII. výzvu k předkládání projektů  od 2.9.2011  do 26.9.2011   pro realizaci Strategického plánu Strážnicko MAS „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ (dále jen SPL MAS Strážnicko) v rámci následujících fichí:

s celkovou alokací cca 1,4 mil Kč.

 Žádosti, včetně povinných příloh určených v příslušné fiche, budou přijímány osobně,prostřednictvím statutárního zástupce či pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) v předepsané formě „Žádosti o dotace“  opatření IV.I.2. od 2.9.2011 do 26.9.2011  do 12.00 hod v kanceláři MAS ve Strážnici. Žádosti vyplňujte podle "Instruktážního listu". Žádost bude předložena v jednom originále a jedné prosté kopii včetně povinných příloh písemně a v jedné kopii na CD nosiči ve formátu PDF, přílohy ve formatu JEPEG. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Způsobilé náklady projektu jsou, není li uvedeno jina ve fiche,  od 0,05 do 2 mil. Kč  a projekty budou hodnoceny dle bodovacích kriterií SPL MAS Strážnicko, viz jednotlivé fiche.

Žadatelé mohou být subjekty uvedené v příslušné Fichi bydlící a nebo podnikající nebo mají-li sídlo organizace na území MAS Strážnicko a projekt musí být realizován na území MAS Strážnicko (www.straznicko-mas.cz). V rámci jedné výzvy může jeden žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci - Pravidla Strážnicko MAS.
Způsobilé náklady (způsobilé výdaje) projektu bude možné realizovat ode dne registrace Žádosti na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení; Žádost o proplacení je možné podat nejdéle do 24 měsíců od data podpisu Dohody. Není-li  stanoveno ve fiche či platných Pravidlech SZIF jinak, pak lze nárokovat výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie, výdaje spojené s nákupem nemovitosti apod.) od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení.
Termín předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF bude uveden v Dohodě, kterou podepíše žadatel s RO SZIF, na MAS bude žádost předložena 14 dní před smluvně stanoveným termínem.


Projekty lze konzultovat osobně a elektronicky na níže uvedných kontaktech  a předkládat v kanceláři MAS : Konzultace jsou možné v kanceláři MAS : PO, ST a PÁ od 8 do 12 a od 14 do 16 hod či jindy po předešlé domluvě.
 

Kontaktní a informační údaje:
• Sídlo kanceláře MAS: Vinohradská 35, 696 62 Strážnice (podloubí pod nádražím ČSAD)
• Kontakt na manažera: Mgr. Vít Hrdoušek tel: 724162 265, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz
• Kontakt na administrátorku projektů: Marie Chalupová tel. 728 422 419, email: chalupova.m@straznicko.cz
 

Další informace na www.straznicko-mas.cz.

Za MAS Strážnicko Mgr. Vít Hrdoušek, manažer

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz