Vážení žadatelé,
„Strážnicko“ Místní Akční Skupina, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., IČO 27016595 podává v rámci 15. kola příjmu žádostí SZIF podle nových pravidel a s novými formuláři svou IX. výzvu k předkládání projektů od 16.1.2012 do 17.2.2012 pro realizaci Strategického plánu Strážnicko MAS „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ (dále jen SPL MAS Strážnicko)  v rámci následujících fichí:

Fiche 1 - alokace 0,5mil. Kč
Fiche 5 - alokace 0,5mil. Kč
Fiche 6 - alokace 0,5mil. Kč
Fiche 7 - alokace 0,5mil. Kč
Fiche 8 - alokace 0,5mil. Kč
Fiche 10 - alokace 1,0 mil. Kč

s celkovou alokací cca 3,5 mil Kč.Žádosti, včetně povinných příloh určených v příslušné fiche, budou přijímány osobně,prostřednictvím statutárního zástupce či pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) v předepsané formě Žádosti o dotace“ opatření IV.I.2.  od 16.1.2012 do 17.2.2012 do 12.00 hod v kanceláři MAS ve Strážnici. Žádosti vyplňujte podle "Instruktážního listu" a podle Pravidel opatření IV.1.2. Žádost bude předložena v jednom originále a jedné prosté kopii včetně povinných příloh písemně a v jedné kopii na CD nosiči ve formátu PDF, přílohy ve formatu JEPEG. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Způsobilé náklady projektu jsou, není li uvedeno jinak ve fiche, od 0,05 do 2 mil. Kč a projekty budou hodnoceny dle bodovacích kriterií SPL MAS Strážnicko popsaných v Pravidlech Strážnicko MAS a v příručce Manuál pro bodování.
 

Žadatelé mohou být subjekty uvedené v příslušné Fichi bydlící a nebo podnikající nebo mají-li sídlo organizace na území MAS Strážnicko a projekt musí být realizován na území MAS Strážnicko (www.straznicko-mas.cz). V rámci jedné výzvy může jeden žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci.
Způsobilé náklady (způsobilé výdaje) projektu bude možné realizovat ode dne registrace Žádosti na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení; Žádost o proplacení je možné podat nejdéle do 24 měsíců od data podpisu Dohody. Není-li stanoveno ve fiche či platných Pravidlech SZIF jinak, pak lze nárokovat výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie, výdaje spojené s nákupem nemovitosti apod.) od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení.
Termín předložení Žádosti o proplacení na RO SZIF bude uveden v Dohodě, kterou podepíše žadatel s RO SZIF, na MAS bude žádost předložena 14 dní před smluvně stanoveným termínem.
Projekty lze konzultovat osobně a elektronicky na níže uvedných kontaktech a předkládat v kanceláři MAS : Konzultace jsou možné v kanceláři MAS : PO, ST a PÁ od 8 do 12 a od 14 do 16 hod či jindy po předešlé domluvě.
 

Kontaktní a informační údaje:
• Sídlo kanceláře MAS: Vinohradská 35, 696 62 Strážnice (podloubí u nádraží ČSAD)
• Kontakt na manažera: Mgr. Vít Hrdoušek tel: 724 162 265, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz
• Kontakt na administrátorku projektů: Marie Chalupová tel. 728 422 419, email: chalupova.m@straznicko.cz
Další informace na www.straznicko-mas.cz - formulář de minimis.

Do výzvy byla na MAS přijato 14 projektů  ve vyhlášených fichích č. 1, 5, 6, 7, 8, 10.  a dne 21.3. 2012 bylo na RO SZIF registrováno 10 projektů  ze Seznamu vybraných/nevybraných projektů Výběrovou komisí a Radou MAS.

Čtyři projekty neprošly administrativní kontrolou. 


Za MAS Strážnicko Mgr. Vít Hrdoušek, manažer
 

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz