Vážení žadatelé,

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., IČO 27016595 podává v rámci 19. kola příjmu žádostí SZIF podle nových pravidel a s novými formuláři již 12. výzvu k předkládání projektů od 30. 04. 2013 do 21.05. 2013,  pro realizaci Strategického plánu Strážnicko MAS „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ (dále jen SPL MAS Strážnicko) v rámci následujících fichí:

 s celkovou alokací cca 1,6 mil Kč.

Žádosti, včetně povinných příloh určených v příslušné fiche, budou přijímány osobně, prostřednictvím statutárního zástupce či pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) v předepsané formě Žádosti o dotaci opatření IV.I.2. s příjmem žádostí na MAS od 13.05.2013 do 21.05.2013 do 12.00 hod v kanceláři MAS ve Strážnici. Žádost bude předložena v jednom originále a jedné prosté kopii včetně povinných příloh písemně a v jedné kopii na CD nosiči ve formátu PDF, přílohy ve formatu JEPEG. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Způsobilé náklady projektu jsou, není li uvedeno jina ve fiche, od 0,05 do 2 mil. Kč a projekty budou hodnoceny dle bodovacích kriterií SPL MAS Strážnicko, viz jednotlivé fiche. Hodnotící kriteria i transparentnost výběru jsou posány v Manuálu pro bodování projektů.

Žadatelé mohou být subjekty uvedené v příslušné Fichi bydlící a nebo podnikající nebo mají-li sídlo organizace na území MAS Strážnicko a projekt musí být realizován na území MAS Strážnicko (Pravidla Strážnicko MAS - www.straznicko-mas.cz). V rámci jedné výzvy může jeden žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci.
Způsobilé náklady (způsobilé výdaje) projektu bude možné realizovat ode dne registrace Žádosti na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení;

Žádost o proplacení je možné podat nejdéle do 24 měsíců od data podpisu Dohody. Není-li stanoveno ve fiche či platných Pravidlech SZIF jinak, pak lze nárokovat výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie, výdaje spojené s nákupem nemovitosti apod.) od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení. Žádosti vyplňujte podle "Instruktážního listu". Termín předložení, dle Pravidel SZIF, Žádosti o proplacení na RO SZIF bude uveden v Dohodě, kterou podepíše žadatel s RO SZIF, na MAS bude žádost předložena 14 dní před smluvně stanoveným termínem.

Projekty lze konzultovat osobně a elektronicky na níže uvedných kontaktech a předkládat v kanceláři MAS : Konzultace jsou možné v kanceláři MAS : PO, ST a PÁ od 8 do 12 a od 12.30 do 15 hod či jindy po předešlé domluvě.

Zasedání Výběrové komise MAS pro výběr projektů pro financování z PRV se uskuteční 28. 05. 2013 v kanceláři MAS. Seznam registrovaných žadatelů o dotaci k 21.05.2013 na MAS Strážnicko.

Rada sdružení (Programový výbor ) odsouhlasí dne 04. 06 v kanceláři MAS Strážnicko výběr projektů k zaregistrování žádostí o dotaci z PRV na SZIF, které budou Výběrovou komisí MAS Strážnicko doporučeny k financování.

Seznam projektů doporučených VK MAS dle Tabulky vybraných/nevybraných projektů z 12. výzvy k financování z PRV a navržených ke schválení Radě MAS  na jednání komise  dne 28.5.2013.

Po dohodě se SZIF Praha byly celková alokace na projekty navýšena o prostředky na projekty, které neproběhly a byly již dříve ukončeny, popř. budou ukončeny během měsíce června na částku 2 417 790,-Kč. Pro čerpání byla aktuálně upravena předběžná alokace z aktuální výše možného závazkování na projekty 4.1.2 pro rok 2013 s rozdělením na fiche č.1 částku 0,3 mil.Kč (ponechána původní alokace), fiche č. 5 částku 0,4mil., fiche č.7 částku 0,5 mil., fiche č. 8 částku 0,9 mil. a fiche č.10 částku 0,3mil. Kč.

Radou MAS byl v úterý 4. června 2013 projednán návrh Výběrové komise MAS Strážnicko a schváleny  projekty doporučené Výběrovou komisí MAS k financování z PRV, Seznam vybraných/nevybraných projektů z 12.výzvy. Zápis Rady MAS zde.

Na doporučení Výběrové komise MAS byla Radou aktuálně upravena a schválena alokace z aktuální výše možného závazkování na projekty 4.1.2 pro rok 2013 s rozdělením na fiche č.5 částku 0,7 mil., fiche č.7 částku 0,5 mil., fiche č. 8 částku 0,9 mil. a fiche č.10 částku 0,3mil. Kč. 

Na RO SZIF Brno byly 24.6.2013 registrovány projekty, které požadují podporu z programu PRV opatření IV.1.2. 

Kontaktní a informační údaje:

• Sídlo kanceláře MAS: Vinohradská 35, 696 62 Strážnice (podloubí pod nádražím ČSAD)
• Kontakt na manažera: Mgr. Vít Hrdoušek tel: 724 162 265, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz
• Kontakt na administrátorku projektů: Marie Chalupová tel. 728 422 419, 728 422 419 email: chalupova.m@straznicko.cz
 

Další informace na www.straznicko-mas.cz -  formulář de minimis.

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz