Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Strážnicko (SCLLD) na období 2014 - 2020

Komunitně vedený místní rozvoj se zaměřuje na konkrétní regionální oblasti:

  •  je veden místními akčními skupinami složenými ze subjektů, které zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy,

  •  se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast,

  •  je tvořen s ohledem na místní potřeby a možnosti a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření případné spolupráce.

Komunitně vedený místní rozvoj je metodou pro zapojení partnerů na místní úrovni, jak občanské společnosti, tak i místních ekonomických subjektů při vytváření a realizaci místních integrovaných strategií v daném území. Může být velmi účinným nástrojem k novým, efektivnějším a udržitelnějším formám hospodářského i sociálního rozvoje a ochrany ŽP.

 V návaznosti na zpracovanou analytickou část strategie z uplynulého období - SCLLD MAS Strážnicko  byla během roku 2015 prováděna diskuze za pomoci partnerů MAS (viz.příloha) a zájmu veřejnosti v území členských obcí MAS ke Strategické části.

Podklady zpracované analytické části strategie - analytická data ke strategii

Z diskuzí partnerů a veřejnosti v území MAS vyplynula VIZE do roku 2020 (programové období 2015-2020) :

Strážnicko – svébytný příhraniční region založený na spolupráci všech jeho obyvatel v péči o krajinu, tvorbě místních produktů a šetrném cestovním ruchu pramenícím také z bohaté rodinné, církevní a kulturní tradice. Na Strážnicku je udržitelný systém vzdělávání, služeb a sociální péče založený na integraci a uplatnění inovací. V péči o životní prostředí je prosazován celostní princip vycházející ze šetrného využívání zdrojů, energií a odpadů. Tyto přístupy přinášejí dobrou nabídku zaměstnání, rozvinutý společenský život v obcích a životní prostředí atraktivní pro mladé rodiny a lákající návštěvníky.

 Během roku 2015 byly stanoveny oblasti zájmu rozvoje území, na které navazují strategické a specifické cíle mající návaznost na jednotlivé operační programy, z nichž je možno v příštím období čerpat finanční prostředky na podporu realizace projektů v obcích, spolcích i podnikatelé. V lednu 2016 Petrově proběhl závěrečný seminář k tvorbě Strategie CLLD MAS Strážnicko, kde byly odsouhlaseny všechny definice a vazby, akční plán i plán vyhodnocování jak projektů, tak i Strategie. Zápis z diskuze zde.

GS MAS a Rada MAS Strážnicko na svých zasedáních schválili Strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Strážnicko (SCLLD MAS Strážnicko) na období 2014 - 2020.

Zápis GS MAS z 14.1.2016

    Schválená Strategie CLLD bude podána k registraci na MMR včetně požadovaných příloh:

5.1.  Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství do přípravy a zpracování SCLLD - zde

5.2.  Analýza rizik obsahující identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik - zde

5.3.  Mapa území a seznam obcí - zde

5.4.  Finanční plán a indikátory pro programové rámce - zde

5.5.  Čestné prohlášení statutárního zástupce - zde

Další přílohy:

- komunitní propojení partnerů MAS v rámci pracovních skupin - zápisy zde,

- semináře konané v jednotlivých letech, rok 2014:  http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=363 

                                                                 rok 2015, 2016: http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=373

- bližší informace ve Výročních zprávách ve složce Dokumenty  na odkaze: http://www.straznicko-mas.cz/default.asp?srt=6

Strategie je zpracována pro území MAS Strážnicko s partnery z 11 členských obcí: Hroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Petrov, Radějov, Sudoměřice, Strážnice, Tasov, Tvarožná Lhota, Vnorovy a Žeraviny.

Rada MAS Strážnicko na svém zasedání schválila SCLLD MAS Strážnicko na období 2014 - 2020 - zápis Rady MAS 18.2.2016 .

-------------------------------

Analytická část strategie byla zpracovávána od roku 2013 a v roce 2014 byla provedena velká část analýz v rámci projektu OPTP, ze kterých vychází konečná verze Strategie CLLD MAS Strážnicko na programové období 2015 - 2023:

http://www.straznicko-mas.cz/det.asp?ID=363 - verze SCLLD - září 2014

Podkladové přílohy ke strategii

Aktuální verze SCLLD a fin. plán v rámci procesu hodnocení řídicích orgánů - únor 2017

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz