Standardizace MAS

Ministerstvo zemědělství, jako rezost mající nejvíce zkušenností s implementací  metody LEADER v uplynulém programovém období, bylo pověřeno přípravou tzv. standardů pro místní akční skupiny (MAS) na nové programové období 2014-2020.

Standardy MAS tvoří požadavky, které musí MAS splňovat, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Cílem Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období let 2014 až 2020 je nastavení standardů pro MAS na toto období. Materiál neřeší, na které oblasti budou moci MAS v příštím programovém období čerpat. Tato problematika bude řešena vždy v konkrétním programovém dokumentu. Standardy jsou nastavovány na základě zkušeností ze současného programového období a v souladu s podmínkami stanovenými ve Společném nařízení. Zejména je kladen důraz na to, aby MAS byla otevřeným místním partnerstvím, a aby všechny činnosti MAS vykonávané vůči Řídicím orgánům, platební agentuře, žadatelům i široké veřejnosti v území byly maximálně transparentní a nediskriminační.

Materiál byl schválen v rámci jednání vlády 21. května 2014459/14 – Metodika pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období let 2014-2020.

S Ministerstvem pro místní rozvoj je dohodnuto, že postup výběru MAS a jejich Strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) bude pro programové období 2014 – 2020 následující: MAS budou muset nejprve splnit standardy, díky kterým prokážou, že jsou schopny vykonávat činnosti stanovené ve Společném nařízení. Za nastavení těchto standardů je zodpovědné Ministerstvo zemědělství. V případě, že MAS projdou procesem standardizace, budou moci předkládat žádosti o podporu svých SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj, které je koordinátorem integrovaných přístupů a územní dimenze. Dále bude postupováno podle závazné legislativy EU – Společné nařízení stanoví, že SCLLD vybírá komise zřízená na úrovni příslušných řídících orgánů programů. Po posouzení a výběru konkrétních SCLLD řídící orgán vydá rozhodnutí o schválení strategie, včetně přídělů z jednotlivých fondů.

Příjem žádostí o standardizaci probíhá od 24. 11. 2014 do 22. 5. 2015.

MAS při podání žádosti o standardizaci musí dále předložit další dokumenty, z nichž je patrné provádění změn v souvislosti se standardizací, jako např. zápisy z volebních jednání, aktuální znění Stanov, účetní závěrky za poslední 3 uzavřená období.

Předmětem standardizace je pět tématických okruhů:

  • územní působnost,
  • místní akční skupina,
  • orgány MAS,
  • kancelář MAS,
  • institucionalizace MAS.

 Osvědčení o splnění standardů MAS udělil Řídící orgán PRV MAS Strážnicko dne 22.12.2015.

MAS splňuje požadavky stanovené Metodikou pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz