GS MAS a Rada MAS Strážnicko na svých zasedáních schválili Strategii komunitně vedeného rozvoje území MAS Strážnicko (SCLLD MAS Strážnicko) na období 2014 - 2020.  Schválená Strategie CLLD bude podána k registraci na MMR.

Zápis z jednání GS MAS z 14.1.2016 v Petrově.

Rady MAS 18.2.2016 

                                                    MAS Strážnicko

   Pozvánka

      Vážení,

zveme Vás na řádné zasedání Generálního shromáždění MAS Strážnicko, z.s. ve čtvrtek 14. ledna 2016 v 16.00 hod. v Kulturním domě v Petrově.

 Program:

 1. Zahájení GS, schválení programu
 2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva předsedy o činnosti MAS
 4. Činnost MAS -  volba orgánů MAS, zaměstnanci MAS
 5. Projednání Strategie CLLD MAS Strážnicko – Akční  a finanční plán
 6. Přehled dalších aktivit MAS
 7. Různé
 8. Závěr

 Těšíme se na společnou práci

                                                                                za Radu MAS Strážnicko

                                                                       Ing. Petr Hanák – předseda spolku

 -----------------------------------------------

Pracovní seminář k tvorbě akčního plánu a finančního plánu Strategie CLLD 14.1.2016 v Petrově

Manažer Mgr. Hrdoušek seznámil přítomné se stavem Strategie CLLD na nové programové období 2015+ podrobný naplňováním programů týkajících se specifických opatřen v jednotlivých OP.

Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Strážnicko by měla obsahovat témata – řešení problémů: 1 vysoká nezaměstnanost – MAS zvyšují kvalifikaci a podporují příležitosti na venkově v rámci PRV, a to nejen zemědělské. Dále zvyšují potenciál  - lidský  - turistické služby, alternativní služby apod.. V novém období to je spolupráce mezi základními a středními školami k udržení mladých v regionu. Podmínkou čerpání v IROPu je účast v MAP, OPVVV.

Byly diskutovány návrhy témat:

 • Sociální podnik,
 • Realizace pozemkových úprav,
 • Odpady, energie, propojenost a prostupnost krajiny.

  Zápis z pracovního semináře ke Strategii - zde     

 

                                                              MAS Strážnicko, z.s.

                                               všem členům MAS Strážnicko

Vážení,

zveme Vás na pracovní seminář k tvorbě akčního plánu a finančního plánu Strategie CLLD - ve čtvrtek 14. ledna 2016 v době od 8.30 - 15.00 hod. v Kulturním domě v Petrově, s programem jednání: 

 1. Zahájení
 2. metodika tvorby SCLLD – aktualizovaná (příloha MPIN)
 3. naplňování Akčního plánu MAS programovými rámci (fiche) (příloha AP)
 4. finanční plán MAS 2016 – 2020 (2023)
 5. Závěr

 Těším se na společnou práci

Ing. Petr Hanák- předseda spolku

 Ve Strážnici dne 06.01.2016

Příloha: MPIN, AP

                          

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz