Program spolupráce MAS, JMK a odborných institucí na záchraně a propagaci tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě, 2014-2020

MAS Strážnicko iniciovala a zapojila se do projektu "Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020", kde jednou z aktivit projektu je aktivizace místních společenství na záchraně a obnově tradičního ovocnářství a vinařství na jižní Moravě.

Více o projektu na stránkách: http://www.milionstromu.cz

NOVĚ ke stažení: Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska

Partneři projektu z východních Čech vydali na podporu projektu Milion stromů leporelo ŽIJME S OVOCEM - vhodné jako propagace dalších výsadeb pro školy, obce a spolky. V tištěné podobě lze leporelo získat v MAS Strážnicko a partnerské MAS Podchlumí.

 

 I. Podprogram vinařství –  ekologické a environmentální vinařství, koordinace malovinařů a zahrádkářů, vinařská   gastronomie a krátké řetězce, ……

 II. Podprogram ovocnářství „Milión ovocných stromů pro milión občanů jižní Moravy

Cíl:  vrátit do erozí a suchem ohrožené krajiny Jižní Moravy ovocné stromy  a to jak obnovou sadů, tak podél polních cest, mezí, větrolamů a využit ovoce na tradiční výrobky v rámci tzv. krátkých řetězců; tím podpořit nejen biodiverzitu, zadržování vody v krajině a vztah obyvatel k místu, ale i zaměstnanost a zvýšit resilienci území na klimatickou změnu.

Popis projektu:  

 • zajistit, vysadit a pečovat o spotřební odolné odrůdy do sadů a podpořit školkařtví a malozemědělství  vč. suchu odolných odrůd vzácného ovoce: moruší, mišpulí, dřínů, oskeruší, kdoulí apod.

 • zajistit a vysadit  vhodné do volné krajiny (kvalitní růst, odolnost proti nemocem ..) staré odrůdy jabloní, hrušní, slív, moruší, oskeruší, třešní, meruněk aj.

 • zajistit a vysadit  vhodné odrůdy do školních ovocných zahrad a sadů (kvalitní růst, odolnost proti nemocem ..) jabloní, hrušní, meruněk, třešní, moruší, oskeruší aj,

 • podpořit  aktivitu  MZE ovoce do škol.

   Potřebnost projektu:

 • území JMK má řadu problémů v krajině i ve vztahu místních s územím, které by mohl program řešit, jak je řečeno v cílech projektu;

 • řada MAS má zpracované studie a i realizované pilotní aktivity na toto téma, ovšem pro vliv na krajinu je potřeba plošný záběr;

 • řada obcí má tradici v pěstování ovoce, často ovocný název nese i ve svém jménu obce, či ve jménu tratí v katastru… řada obcí má špatnou údržbou ohrožené či naopak neudržované pozemky v katastru;

 • stromy jsou živé organismy s velkým vlivem na okolí – vytváří díky své dlouhověkosti a velikosti i biotopy pro další rostliny a živočichy a mikroklima – zvlhčují a ochlazuji okolí až o 50%, ovocné stromy navíc dávají užitné ovoce

 • tento typ odpovídá naplňování strategiím rozvoje JMK (v CR, zaměstnanosti, péči o krajinu ..)

   Návrhy výsadeb pro MAS JMK

   a) Výsadbová akce – MAS vysadí  10 -50 ovocných stromů:

Výsadba ovocných stromků, nejlépe vysokokmenů  (korunka – větve jsou na kmínku vysokém min. 1,5 m) místních, či krajových nebo tradičních odrůd ovoce roubované na podnože – nejlépe semenáče dle návrhu prof. Řezníčka a prof Kršky z Mendelu např.

Jabloně:

 • oblast chladnou – Blanensko Tišnovsko - Lecár, Šarlatka boračská, Grávvštýnské, Vilémovo, Baumannova reneta,
 • pro oblast Bílé Karpaty - Gdaňský hranáč, Jadernička moravská, Panenské české, Kdoulové, Vináre
 • teplá oblast- Panenské české, Strýmka, Smiřické, Boskopské, Krasokvět

Hrušně:

 • Bílé Karpaty - Charneuská, Pastornice, Merodova,Krvavka
 • Tišnovsko - Muškatelka šedá, Šídlenka, Merodova, Konference
 • teplá oblast - Boscova lahvice, Williamsova, Clappova, Pastornice, Pařížanka

Slivoně:

 • Bílé Karpaty - Durancie, Wangeheimova, Švestečky, Bílá slíva, Gulovačky, Źlutý špendlík, Domácí švestka
 • Tišnovsko - Durancie, Domácí švestka, Wangenheimova, Brýská, Źlutý špendlík
 • teplá oblast - Wangenheimova, Hamanova, Chrudimská, Domácí švestka

Třešně:

 •  pro písčité půdy a teplé oblasti na podnoži mahalebka, pro vlhčí bohatší půdy na třešni ptačí
 • pro všechny oblasti - Troprichterova, Napoleonova, Rychlice, Kaštánka, Skalka, Thurn Taxis, Kordia

Višně:

 • stejné jako pro třešně co se týká půd: Královna Hortensie, Vackova, Zahoračka

Meruňky:

 • jen do teplých oblastí, do půd jílovitých na myrobalánu, St. Julien, nebo jiné slivoňové podnoží, do půd písčitějších na meruňkovém semenáči
 • Velkopavlovická, Paviot, Znojemská, Bohutická, Brédská, Sabinovská, Frimlova Uherka, Maďarská, Ananasová, případně semenáče řády M-VA-1 až 3

 Vzdálenost stromků by měla být 4m (višně, slívy) až 7m (hrušně, třešně) podle velikosti vzrostlého stromu.  Akce výsadeb by měly být komunitního typu třeba níže uvedených příkladů …

 Typy projektů do zásobníku pro MAS JMK

b) Tematický zásobník projektů výsadeb a zpracování ovoce, mohou být akce typu níže uvedených příkladů – dosadba školního sadu, aleje u cesty za humna, aleje u místí komunikace, obecní výsadba na návsi, místní slavnosti, ovocné trhy, obnova ovocné meze v polích  atp….

 •  Školní Bajarův sad

Zajímavostí v obci Hroznová Lhota u Strážnice je školní Bajarův sad, kde na ploše cca 0,6 ha za školou dodnes rostou staré odrůdy ovocných stromů. Počátkem 50. let 20. století stál pan učitel Josef Bajar (1909-2000) u vzniku sadu a školní zahrady, o kterou se až do odchodu do důchodu pečlivě staral. Sad se díky němu stal na dalších téměř čtyřicet let zdrojem roubů tradičních ovocnářských odrůd pro občany Hroznové Lhoty a okolí. V roce 2009 při příležitosti 100. výročí narození pana Bajara vznikla myšlenka na obnovu sadu ve školní zahradě a pojmenování sadu po jeho zakladateli – Bajarův sad. V rámci projektů spolupráce MAS „Venkovské tradice v krajině“ bylo do proluk v sadu vysazeno dalších 75 stromků osmnácti tradičních a místních odrůd sedmi ovocných druhů, m.j. Jadernička, Panenské, Krvavka, Děkanka. Obec v rámci projektu pořídila i malou pojízdnou moštárnu. Ovoce ze sadu se využívá pro přímý konzum a na mošt pro zdejší školu i veřejnost.

 •  Genofondový sad Zahrady pod Hájem

Začátky monitoringu starých a krajových odrůd začala koncem 80. let minulého století ZO ČSOP Bílé Karpaty, hlavními aktéry byli zkušení ovocnáři Ladislav Jagoš z Lipova a Ladislav Tomčala z Velké nad Veličkou, jež odborně vedl Ing. Václav Tetera. Jen v oblasti Horňácka čítal seznam zajímavých stromů, často krajových a místních odrůd, přes 270 položek. Nejvýznamnější místní a krajové odrůdy pak byly naroubovány na podnože v genofondovém sadu ve Velké nad Veličkou, který zde byl založen v roce 1991. V současnosti je na ploše cca 2,5 ha vysázeno přes 450 stromů hrušní, jabloní, slivoní, několik odrůd třešní, oskeruše a mišpule. Od roku 2010 funguje sad v režimu ekologického zemědělství, tzn., že zde nejsou používána minerální hnojiva ani chemické prostředky na ošetření stromů. V sadu jsou každoročně pořádány ukázkové semináře k řezu ovocných dřevin. Ovoce se využívá na propagaci a prezentační výrobky včetně výborných pálenek.

 •  Návrat holovouského Malináče

Obec Holovousy realizovala v roce 2003 z programu SAPARD projekt “Návrat holovouských malináčů-celková rekonstrukce návsi“, kdy byla obnovena náves v Holovousích s cílem vrátit na ni místní odrůdu jablka – Holovouské malinové, tzv. malináč, jako dědictví obce. Tehdejší starostka, Mgr. Martina Berdychová, na malináči založila rozvoj obce, prosadila jeho znovunavrácení na náves, a vlastně i rozvoj regionu, který je tradičně ovocnářský.  Tradiční náves byla porostlá ovocným stromy, které byly v roce 1984 vykáceny a plocha parkově upravena. Během dalších let náves postupně ztrácela status komunikačního centra obce. Mimo další aktivity v projektu byla tato sídlištní zeleň odstraněna (jehličnany – túje, borovice, jalovce, tisy) a vysázeny historické odrůdy jabloní a hrušní z Podkrkonoší - Holovouské malináče, Míšeňské, Panenské i vzácné Smiřické jablíčko a taky hrušku Jakubku. Evropská unie, která podporuje identitu a zdravý patriotismus, přispěla na „návrat malináčů“ dotací ve výši 3 miliony korun, což v té době byl celý roční rozpočet obce. Na tento projekt obec dále navázala projektem „Komplexní revitalizace veřejných prostranství a budov obce Holovousy“ také s uplatněním výsadeb ovocných dřevin. Téma ovoce má i „Ovocná stezka Podkrkonoším“ kterou naše obec iniciovala. Myšlenka celého projektu a následně i každoročních Slavností holovouských malináčů je propagovat naše dědictví – jablko – Holovouské malinové. Pořádá se jarmark, prodej stromků, i soutěže – o nejlahodnější holovouský malináč, o nejchutnější moučník s jablky. V roce 2015 jsme na 14. ročníku na návsi vysadili poslední stromek malináče.  Obec se stala v roce 2013 Vesnicí roku ČR.

 • Výsadba stromořadí v Šošůvce   

Podzimní sázení Aleje života se uskutečnilo 31.10.2015 v obci Šošůvka na Blanensku. Na realizaci stromořadí byl vybrán obecní pozemek podél polní cesty v prostoru rozsáhlých zemědělsky a pastevecky využívaných ploch, kde je obecně kritický nedostatek vzrostlé zeleně. Společný záměr se stal i společným dílem a za pomoci členů a příznivců občanského sdružení Větvení, pana starosty Stanislava Šindelky a místních občanů, vzniklo 230m dlouhé třešňové stromořadí  v malebné krajině CHKO Moravský kras. Sobotní dopoledne, kdy se rodilo nové stromořadí, bylo zalité sluncem a vše prodchla bezprostřední radost dětí, které si vysadily možná svůj první strom v životě. Přejeme dětem i stromům dlouhý život. Více viz. http://www.vetveni.cz/wp-content/uploads/2015/11/DSC06580.jpg

---------------------------------

V MAS Strážnicko, která iniciovala program „Milion stromů“ proběhly výsadby již na přelomu roku. Sázelo se v obci Tvarožná Lhota, kde byla nejprve dětmi z místní školy, dále rodinami a zástupci osadního výboru obnovena třešňová alej v délce 2km vedoucí podél silnice z obce do rekreační oblasti Lučina. Bylo vysazeno 75 třešní, 5 starých odrůd – Karešova, Donisenova, Rychlice, Burlat, Kaštánka. Výsadby proběhly s podporou obce Tvarožná Lhota a MAS Strážnicko.

Dále jsme poskytli informační servis ostatním MAS v projektu: MAS D. Morava, MAS Mikulovsko, MAS Hustopečsko aj. Na Strážnicku jsme 23.5.2016 hostili zájemce o výsadby z MAS Vyškovsko, kde jsme představili naše dosavadní aktivity, a proběhl malý seminář k zakládání, údržbě a řezu výsadeb ovocných stromů.

MAS Strážnicko se aktivně zúčastnila proběhlých seminářů, kde také ve spolupráci s Mendelu navrhla další projekt typu Life a projekt přeshraniční spolupráce At – CS – SK s Dolnorakouskou vládou. Tyto projekty budou možným pokračováním stávajícího programu Milion ovocných stromů na území okolních států.

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz