Provozní a animační výdaje MAS Strážnicko

reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001799

Cílem projektu  je administrativní zajištění úspěšné realizace SCLLD v území MAS Strážnicko. Projekt je určen pro MAS Strážnicko, z.s., která již získala Osvědčení o splnění standardů, podílející se na plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD). Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.  

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz