1. výzva MAS Strážnicko

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy: 17.7.2017

Termín příjmu žádostí: 14.8.2017 - 30.8.2017 do 12:00 hod

Termín registrace projektů na RO SZIF: 27.9.2017   (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt do 30.8.2017 12:00 na MAS)

K 30.8. 2017 byly na MAS registrovány žádosti k podpoře z 1 výzvy PRV - Seznam přijatých projektů

Rada MAS na jednání 11.9.2017 schválila k podpoře z PRV projekty  žadatelů dle Seznamu vybraných/nevybraných projektů

 

Důležité dokumenty:

Úplné znění výzvy

 Fiche 1 PRV

 Fiche 2 PRV

 Fiche 3 PRV

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Strážnicko

Soulad se SCLLD - vzor

Soulad s cíli rozvoje obce a ÚPD - vzor

Další dokumenty:

Strategie CLLD

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Interní postupy PRV MAS Strážnicko

Návod na přístup do Portálu farmáře

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Přístup na Portál farmáře vyřizuje pan Zbyněk Fajkus - referent Oddělení příjmu žádostí a LPIS Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín - Oddělení příjmu žádostí a LPIS. Tel. +420731536295 e-mail: zbynek.fajkus@szif.cz

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Prohlášení-o zařazení-podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Příkladový manuál na vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků

Klasifikace ekonomických činností

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví  

Příručka pro publicitu

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz