Vážení žadatelé,

„Strážnicko“ Místní Akční Skupina, občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., IČO 27016595 podává v rámci 18. kola příjmu žádostí SZIF podle nových pravidel a s novými formuláři již 11. výzvu k předkládání projektů od 2.1.2013 do 30.1.2013 pro realizaci Strategického plánu Strážnicko MAS „STRÁŽNICKO - je i váš kraj“ (dále jen SPL MAS Strážnicko) v rámci následujících fichí:

Fiche 1 - alokace ve výši 0,4 mil.Kč
Fiche 2 - alokace ve výši 0,5 mil.Kč
Fiche 4 - alokace ve výši 0,5 mil.Kč
Fiche 5 - alokace ve výši 0,4 mil.Kč
Fiche 6 - alokace ve výši 0,5 mil.Kč
Fiche 7 - alokace ve výši 0,4 mil.Kč
Fiche 8 - alokace ve výši 0,4 mil.Kč

s celkovou alokací cca 3,1 mil Kč.

Žádosti, včetně povinných příloh určených v příslušné fiche, budou přijímány osobně,prostřednictvím statutárního zástupce či pověřené osoby (plná moc s vymezením a úředně ověřeným podpisem zmocnitele) v předepsané formě „Žádosti o dotaci“ opatření IV.I.2.  od 2.1.2013 do 30.1.2013 do 12.00 hod v kanceláři MAS ve Strážnici. Žádosti vyplňujte podle "Instruktážního listu". Žádost bude předložena v jednom originále a jedné prosté kopii včetně povinných příloh písemně a v jedné kopii na CD nosiči ve formátu PDF, přílohy ve formatu JEPEG. Každý projekt realizovaný v rámci Fiche musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření. Způsobilé náklady projektu jsou, není li uvedeno jina ve fiche, od 0,05 do 2 mil. Kč a projekty budou hodnoceny dle bodovacích kriterií SPL MAS Strážnicko, viz jednotlivé fiche. Hodnotící kriteria i transparentnost výběru jsou posány v Manuálu pro bodování projektů.

Žadatelé mohou být subjekty uvedené v příslušné Fichi bydlící a nebo podnikající nebo mají-li sídlo organizace na území MAS Strážnicko a projekt musí být realizován na území MAS Strážnicko (Pravidla Strážnicko MAS - www.straznicko-mas.cz). V rámci jedné výzvy může jeden žadatel předložit v každé Fichi pouze jednu Žádost o dotaci.
Způsobilé náklady (způsobilé výdaje) projektu bude možné realizovat ode dne registrace Žádosti na RO SZIF do data předložení Žádosti o proplacení; Žádost o proplacení je možné podat nejdéle do 24 měsíců od data podpisu Dohody. Není-li stanoveno ve fiche či platných Pravidlech SZIF jinak, pak lze nárokovat výdaje nutné k přípravě projektu (podnikatelský záměr, marketingová studie, výdaje spojené s nákupem nemovitosti apod.) od 1.1.2007 do data předložení Žádosti o proplacení.
Termín předložení, dle Pravidel SZIF, Žádosti o proplacení na RO SZIF bude uveden v Dohodě, kterou podepíše žadatel s RO SZIF, na MAS bude žádost předložena 14 dní před smluvně stanoveným termínem.

Projekty lze konzultovat osobně a elektronicky na níže uvedných kontaktech a předkládat v kanceláři MAS : Konzultace jsou možné v kanceláři MAS : PO, ST a PÁ od 8 do 12 a od 12.30 do 15 hod či jindy po předešlé domluvě.

Výběr projektů se uskuteční Výběrovou komisí 20.2. 2013  od 16.00 hod v kanceláři MAS.  Seznam registrovaných žadatelů o dotaci do XI. výzvy k 30.01.2013 na MAS Strážnicko.

Rada sdružení (Porgramový výbor ) odsouhlasil dne 27.2 na svém jednání v kanceláři MAS Strážnicko výběr projektů k zaregistrování žádostí o dotaci z PRV na SZIF.

Dne 27.2.2013 Rada MAS Strážnicko schválila žádosti o dotaci k financování z Programu rozvoje venkova (PRV), které byly Výběrovou komisí MAS Strážnicko doporučeny k financování.

Seznam projektů z 11. výzvy dle Seznamu vybraných/nevybraných projektů MAS k financování z PRV.

Projekty schválené z 11.výzvy, 18. kola SZIF, k financování z PRV - zde

Kontaktní a informační údaje:
• Sídlo kanceláře MAS: Vinohradská 35, 696 62 Strážnice (podloubí pod nádražím ČSAD)
• Kontakt na manažera: Mgr. Vít Hrdoušek tel: 724 162 265, e-mail: hrdousek.v@straznicko.cz
• Kontakt na administrátorku projektů: Marie Chalupová tel. 728 422 419, 728 422 419 email: chalupova.m@straznicko.cz
 

Další informace na www.straznicko-mas.cz - formulář de minimis.

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz