MAS Strážnicko, z.s. je partnerem při zpracování Místního akčního plánu vzdělávání ORP Veselí nad Moravou.

Základní informace o projektu MAP ORP Veselí nad Moravou:

 Číslo a název programu:    02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Číslo a název investiční priority: 02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování

školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k

primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání

 Nositel projektu: MAS Horňácko a Ostrožsko, z.s.

Partner projektu: MAS Strážnicko, z.s.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000327

Výše finanční podpory: 2.772.291,20 Kč

Datum zahájení fyzické realizace projektu:  1. 2. 2016

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2018

Projekt je financován z ESF, výše dotace: 100%.

Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Přínosem projektu bude vybudování systému komunikace mezi všemi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Bude provedeno mapování v mimoškolní a zájmové oblasti a MŠ.

 Finálním výstupem projektu bude dokument Místní akční plán vzdělávání pro ORP Veselí nad Moravou.

 Realizační tým na Strážnicku:

Eva Tihelková - asistent MAP

Mgr.Vít Hrdoušek - odborný garant pro MAP

Bc.Marie Chalupová - finanční manažer MAP

 ...

AKTUÁLNĚ:

Jednání Řídicího výboru MAP 26. 9. 2016

MAS Horňácko a Ostrožsko společně s MAS Strážnicko realizovaly jednání Řídicího výboru MAP ORP Veselí nad Moravou dne 26. 9. 2016 ve společenském sále kulturního domu ve Veselí nad Moravou.

Program jednání ŘV:

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele, volba ověřovatele zápisu

2. Změna znění Jednacího řádu a Statusu ŘV MAP ORP Veselí nad Moravou

3. Volba předsedy ŘV

4. Schválení Strategického rámce MAP do roku 2023

5. Závěr

Dokumenty z jednání ŘV jsou k dispozici zde: Strategický rámec MAP ORP Veselí nad Moravou, Jednací řád ŘV MAP, Statut ŘV MAP, zápis z jednání ŘV MAP

XXX

Jednání Pracovních skupin v projektu MAP

V rámci projektu bylo pro komunitní  projednávání a připomínkování dokumentu Strategický rámec MAP vytvořeno 5 pracovních skupin. Zápisy z jedníní PS jsou k dispozici zde:

PS ZŠ, MŠ, zřizovatelé škol 8. 9. 2016

PS Rodiče, NNO 12. 9. 2016

XXX

Konference MAP 21. 6. 2016

Dne 21. 6. 2016 se v prostorech Společenského domu ve Tvarožné Lhotě uskutečnila úvodní Konference MAP, kterou v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání ORP Veselí nad Moravou pořádala MAS Horňácko a Ostrožsko ve spolupráci s MAS Strážnicko.

Konference začala představením role MAS v dané oblasti školství. Přítomným zastupcům škol a školských zařízení byl představen Řídící výbor MAP ORP Veselí nad Moravou, který přesdstavila Eva Tihelková, asistentka projektu z MAS Strážnicko. Obsah projektu prezentovala asistentka projektu MAP z MAS Horňácko a Ostrožsko, p. Marie Petrů. Pozici MAS v rámci spolupráce na využívání šablon - typových projektů pro školy, představila Jana Bujáková, manažerka MAS Horňácko s Ostrožsko.

Zde naleznete dokumenty ke konferenci MAPzápis z jednání Konference MAP, leták Šablony MŠ a ZŠ, postup Jak na šablony

XXX

Jednání Řídicího výboru MAP 25. 5. 2016

Dne 25. 5. 2016 proběhlo úvodní setkání členů Řídícího výboru MAP, kde byl všem zúčastněným členům ŘV představen obsah projektu a členové realizačního týmu, K dispozici je Zápis z jednání ŘV, prezentace k projektu nalezete zde: MAP ORP Veselí n. Mor., Šablony MAP

 

 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastíProfesia
   
ACnet.cz